سوالات متداول

تمامی دانشگاهاي روسیه و تمامی دانشگاهاي اروپا *بدون کنكور هستند و با مدرک *ديپلم(الزامی )پپش دانشگاهی (الزامی نیست ) ثبت نام میكند ، ابتدا در دوره کالج يا زير کورس يا پادفک(دوره *زبان *روسی ، *زيست ، *شیمی ، *فیزيک ، رياضی، اناتومی پزشكی*دندانپزشكی و دروس علوم پایه )بعد اتمام دانشجو از درس (*زيست و *شیمی )* ازمون نسبتا آسان که به روش*تستی يا *شفاهی يا *تشريحی میدهد وارد دوره پیشرفته میشود.

سوالات متداول

حدود 1 ماه از زمان ارسال ترجمه مدارک مورد نیاز

به طور کلی؛رشته هاي مهندسی: سالانه بین1100 تا 6000 دلار رشته هاي پزشکی: سالانه بین 3000 تا 7000 دلار لازم به ذکر است که اين هزينه شامل هزينه خوابگاه و زندگی نمیشود.

به طور کلی؛ هزينه خوابگاه ماهیانه بین 40 تا 50 دلار

هزينه رفت وآمد: ماهیانه حدود 20 دلار (با استفاده از کارت دانشجويی)

هزينه خورد و خوراک: ماهیانه به طور میانگین ١٥٠تا ٢٠٠ دلار

(از چه سنی تا چه سنی؟) تحصیل در روسیه هیچگونه محدودیت سنی ندارد.

از آنجا که مبنا آموزش عالی در روسیه بر اين است که هر کس در هر سنی از حق آموزش عالی برخوردار است، سقف سنی براي ورود به دانشگاههاي روسیه وجود ندارد.

هزينه اجاره يک آپارتمان دانشجويی از 200 دلار شروع میشود و بسته به منطقه و فاصله تا نزديكترين ايستگاه مترو، اين مبلغ افزايش میيابد.

با مرور اخبار 71 سال اخیر، شكی نیست که روسیه کشور بسیار امنی براي خارجیان محسوب میگردد. به همان اندازه که تروريست بودن ايرانی ها دروغ است، وجود باندهاي مافیايی و خطرناک در روسیه، دوراز واقعیت است.

اکثرا روسها ايران را میشناسند.و در برخورد با ايرانیان عكس العمل خاصی ندارند.

پذيرش براي بهمن ماه تنها براي دوره پادفک و آن هم در بعضی از دانشگاه ها امكانپذير است.

تحصیل در روسیه عمدتا به زبان روسی است، اما تحصیل در بسیاري از رشته ها از جمله پزشكی به زبان انگلیسی هم میسر است.

براي ورود به دانشگاههاي روسیه، ملزم به گذراندن امتحان ورودي هستید. اما اين امتحان به هیچ عنوان قابل مقايسه با کنكور و امتحانهاي جامع مشابه نیست. اين امتحان ورودي بیشتر به منظور ارزيابی اطلاعات عمومی از دروس پايه در رشته مد سوال متقاضی براي تحصیل میباشد.

از طريق شعبه بانک ملی در مسكو (میربیزنس بانک) و يا از طريق صرافي هاي كمپاني هدهد (روس مهاجر)